Home > Windows Xp > Windows Xp Laptop Touchpad Not Working

Windows Xp Laptop Touchpad Not Working

Pls do not hesitate to post back if no luck on your other site queries. Rullhjulet rör sig oberäkneligt eller förflyttar inte sidan. Följ de här anvisningarna för att visa egenskaperna för styrplattan (eller titta på videofilmerna nedan, som kan visas i Windows 7 och 8 (8.1), endast engelska): För Windows 10 kan du Keyboard, Mouse and Touchpad how can I get my mouse pointer back, I have done everything and the touchpad does not seem to be working. navigate here

Apparently, the OEM version of WinXP shipped with Acer machines has additional drivers for the battery, and if those can't load, some of the other hardware drivers also fail to load. Please try the request again. Both the keyboard and touchpad are unusable in Windows. 2. Regretfully I cannot help you further.

I don't know. Any ideas? 10-25-2007, 04:18 PM #4 Niner31 Registered Member Join Date: Oct 2007 Posts: 4 OS: XP Home SP2 Quote: Originally Posted by simpswr Welcome to the forum Pekaren rör sig oberäkneligt när du skriver. I've tried plugging an USB keyboard/mouse, didn't work.

Quote: Originally Posted by DominicanZero I have found the cause of our problem, Niner31 -- believe it or not, OUR BATTERIES ARE Bad. Any other ideas? millawitch, Feb 20, 2010 #7 Macboatmaster Trusted Advisor Joined: Jan 14, 2010 Messages: 16,710 This link is the Packard Bell for your computer Busy today with home matters Have a look The problem that I'm having is that my Thread Tools Search this Thread 10-23-2007, 03:53 PM #1 Niner31 Registered Member Join Date: Oct 2007 Posts: 4 OS: XP

Därför är det svårare för musen att registrera att den har förflyttats på en jämn yta.)   Starta om datorn.   Installera de senaste Bluetooth-drivrutinerna. Not even in safe mode. I spend hours going into safe mode, mucking around in the keyboard driver section (looked a bit scary when it came down to installing and reinstalling the driver, which thankfully I Anteckningar: Om en viss tangent inte fungerar eller fastnar ska du stänga av tangentbordet och använda en burk med tryckluft för att rengöra runt problemtangenten.

Du kan behöva hämta och installera ett litet program, följ bara anvisningarna. Överst på sidan Det är problem med tangenterna på Bluetooth-tangentbordet: tecknen skrivs ibland eller inte alls Ta ut och millawitch, Feb 22, 2010 #15 Sponsor This thread has been Locked and is not open to further replies. ARE you CERTAIN that a key is not damaged and stuck down. Stäng fönstret Tid och språk.

  1. Under Texttjänster och inmatningsspråk klickar du på knappen Information.
  2. Vill du veta mer kan du läsa beskrivningarna om tangentens funktioner vid bilderna ovan.) Latitude ON: När datorn stängs av startas modulen Latitude ON eller Reader om en sådan finns installerad.
  3. I just plugged my laptop with no battery to the power outlet, and voil, problem solved.
  4. Or is it inevitable once a certain point in development is reached?
  5. Anteckningar: Om USB-porten inte kan identifiera någon enhet som ansluts till den kan du läsa artikeln How to resolve USB port issues (Lösa problem med USB-portar) i Dells kunskapsbank.
  6. Om det inte hjälper tar du bort all programvara som har installerats sedan pekaren senast fungerade.) När datorn är avstängd trycker du på strömknappen och väntar på att Dell-logotypen visas.  

Tryck eller klicka på Ändra inställningar för språk och tangentbord. För Windows XP: Klicka på Start. What were those please. För Windows 10 kan du läsa artikeln Touch and Keyboard (styrplatta och tangentbord) i Microsofts kunskapsbank.

Klicka på fliken Språk. check over here När du är klar kopplar du in tangentbordet och slår på datorn igen. Now reboot and try again.-----Nathan McNultyKnut Beese wrote:> Hi> > After a system crash neither the touchpad nor the USB/Bluetooth mouse of > my acer notebook work anymore. Now to spend the next three or four days restoring everything to how it was before the complete factory restore... ;_; 11-04-2007, 11:28 AM #9 Niner31 Registered Member

If the mouse has worked properly in the past (I.E. Forum SolvedMy HP Stream touchpad isnt working anymore after installing windows 10 Forum Keyboard and Touchpad not working at the same time Forum HP LAPTOP Touchpad and keyboard don't work Forum But really, I'm ranting. his comment is here It's driving me mad!

Any suggestions? I've tried using Windows XP install cd-rom, but after "checking for boot files on cd-rom drive" I'm prompted to "press any key to boot from cd" - I CAN'T!!! Därför är det svårare för musen att registrera att den har förflyttats på en jämn yta.)   Sätt tillbaka mottagaren i USB-porten.   Starta om datorn.   Tryck på anslutningsknappen på

Om du har gått igenom åtgärderna ovan och tangentbordet på den bärbara datorn fortfarande inte fungerar finns det en Input Device Diagnostic (Diagnostik för inmatningsenhet).

Om du har gått igenom åtgärderna ovan och musen fortfarande inte fungerar finns det en Input Device Diagnostic (Diagnostik för inmatningsenhet). Bad Mouse If the mouse does not work with more than one computer, the mouse is bad and should be replaced. Note: A PS/2 mouse should not be disconnected and reconnected while a computer is turned on. Advertisements do not imply our endorsement of that product or service.

It's driving me mad! Alla spillolyckor kan orsaka allvarliga skador. När du är klar kopplar du in musen och slår på datorn igen. Överst på sidan 12: Tangentbord och möss från andra tillverkare än Dell Om du har en mus eller weblink Can't find your answer ?

Obs! Under Installerade tjänster klickar du på Lägg till. I skrivbordsläge måste du trycka på skärmtangentbordets ikon i det nedre högra hörnet för att öppna det. Mer information om Bluetooth-möss och -tangentbord finns i Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation. Överst på sidan 3: Felsökning av Dells USB-tangentbord och -möss Pekaren för den trådbundna musen rör

Om USB-porten inte kan identifiera någon enhet som ansluts till den kan du läsa artikeln How to resolve USB port issues (Lösa problem med USB-portar) i Dells kunskapsbank. Om du har låtit datorn torka upp och ned över natten och den sedan inte går att starta eller inte fungerar på rätt sätt kontaktar du teknisk support. (Att något spills The touchpad and keyboard were not working during Win XP installation. Klicka på fliken Dell Touchpad (Dell-styrplatta) ellerDevice Settings (enhetsinställningar).

I have an Acer Aspire 5670 with WinXP Pro SP2, and (as a poor man's luck would have it) had the exact same problem happen to me recently, right after the Is "freak-out" an active or a passive experience?